DLA AUTORÓW


Wskazania dla Autorów tekstów
1. „Annuarium Iuris Canonici” przyjmuje znaczące naukowo, dotychczas nie publikowane, opracowania w zakresie kanonistyki. Publikuje sprawozdania ze znaczących konferencji i recenzje książek oraz roczny zestaw publikacji naukowych pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2. „Annuarium Iuris Canonici” przyjmuje teksty pisane w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim. Teksty zostaną opublikowane w wersji elektronicznej (PDF) na stronie internetowej czasopisma.
3. Teksty przygotowane w wyżej wymienionych językach powinny zawierać również w języku angielskim: tytuł, słowa klucze, abstrakt, notę o autorze (miejsce pracy – uczelnia).
4. Opracowania powinny zostać złożone w formacie Word jako załącznik do maila lub na płycie CD.
5. Opracowanie nie powinno przekraczać 20 stron (max. 40 tys. znaków, wliczając spacje i przypisy). Tekst powinien być napisany czcionką „times new roman 12”, przypisy „times new roman 10” z zastosowaniem odstępu między wersami 1,5 i marginesami 25 mm. Ostateczny termin złożenia tekstu do bieżącego numeru rocznika upływa 31 grudnia. Teksty złożone po tym terminie będą opublikowane w następnym numerze rocznika.
6. Artykuły winny być złożone w jednoznacznej, jasnej i ostatecznej formie, gotowe do publikacji, sprawdzone przez osobę posługującą się na co dzień danym językiem (native speaker).
7. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo przyjęcia lub odrzucenia tekstu w ciągu trzech miesięcy. Teksty będą recenzowane przez specjalistów z danej dziedziny.
8. Tekst powinien zawierać śródtytuły poprzedzone arabskimi cyframi. Przypisy również zapisane arabskimi cyframi winny znajdować się na dole stron, a nie na końcu artykułu. Użycie skrótu powinno być wyjaśnione przed kolejnym jego zastosowaniem. Na końcu artykułu powinna zawierać się krótka lista bibliograficzna (5-20 tytułów).
9. Odniesienia do książek i artykułów zawarte w przypisach powinny być podane w następujący sposób:
KSIĄŻKI:
- W. Góralski, Dobro małżonków a istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 2010, UKSW.
- P. Gherri (red.), Norme e regole nella vita del Diritto. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare, Città del Vaticano 2009, Lateran University Press.
ARTYKUŁY:
- P. Kroczek, The Significance of the Techniques of Encoding Canonical Norms in an Act of Law, CIC 1983 as an Example, “Annales Canonici” 7 (2011), s. 189-198.
- G. Giorgio, Norma morale e regola, w: P. Gherri (red.), Norme e regole nella vita del Diritto. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare, Città del Vaticano 2009, Lateran University Press, s. 103-144.
- http://wpk.uksw.edu.pl (15.12.2012).
    10. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do korekty stylu w celu zachowania standardów zgodnych z założeniami metodologicznymi.
    11. Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej podstawowych elementów. Z tego powodu redakcja „Annuarium Iuris Canonici” dziękuje Autorom za ich etyczną postawę, ale jednocześnie wymaga od Autorów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstawanie publikacji. Według redakcji „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
    12. W odniesieniu do procedury recenzowania obowiązują wytyczne podane w dniu 28 listopada 2011 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Wybrane podstawowe zasady recenzowania publikacji w: „Annuarium Iuris Canonici”:
    a) Każdy artykuł jest oceniany „wstępnie” przez zespół redakcyjny, a następnie przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki według tzw. „double-blind review proces”:
    b) Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany do instytucji innej niż narodowość Autora tekstu:
    c) Recenzja jest przygotowywana na piśmie według formularza zamieszczonego na stronie internetowej periodyku i winna zawierać jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia tekstu do publikacji.
    13. Artykuły winny być wysyłane na adres:
Annuarium Iuris Canonici
Wydział Prawa Kanonicznego UKSW
Ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa/Poland

e-mail: annuarium@uksw.edu.pl 
http://annuarium.uksw.edu.pl/